Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Ēku energoefektivitāte: vakar

Publikācijas veids Zinātniskās monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts pētījumu programmas
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Ēku energoefektivitāte: vakar, šodien un rīt
Nosaukums angļu valodā Energy Efficiency in Buildings: Yesterday, Today and Tomorrow
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.7. Vides inženierija un enerģētika
Autori Andra Blumberga
Dagnija Blumberga
Edīte Biseniece
Agris Kamenders
Kristaps Kašs
Ruta Vanaga
Gatis Žogla
Atslēgas vārdi energy efficiency; buildings
Anotācija Monogrāfija ir autoru 25 gadu laikā gūtās pieredzes, vērojumu, pētījumu un atziņu apkopojums, kas balstās gan uz neskaitāmiem energoauditiem reālās ēkās un pētījumiem laboratorijās, gan uz sadarbības rezultātiem ar energoefektivitātes un klimata politikas veidotājiem, ēku īpašniekiem un projektu finansētājiem. Monogrāfijā visi ēku energoefektivitātes aspekti tiek aplūkoti kā kompleksas sistēmas sastāvdaļas, kuras dalībniekiem ir jāpieņem sarežģīti lēmumi. Monogrāfija paredzēta ne tikai zinātniekiem, bet arī nozares profesionāļiem, kuriem ikdienā jāsaskaras ar materiālu un tehnoloģiju izvēli, ēku īpašniekiem un apsaimniekotājiem par energoefektivitātes projektu veidiem, kā arī ēku energoefektivitātes politikas veidotājiem par politikas instrumentiem nosprausto mērķu sasniegšanai. Grāmata sākas ar ēku veidu aprakstu un to enerģijas patēriņu, tai seko nodaļas par iekštelpu mikroklimatu, būvfiziku, energoefektivitātes pasākumiem, norobežojošo konstrukciju ietekmi uz ēkas enerģijas patēriņu, inženierkomunikāciju sistēmām, un noslēgumā sniegts piemērs par energoservisa kompānijas darbību.
Anotācija angļu valodā This book represents accumulutation of experience, observations, research, and knowledge collected over 25 years. It is based on countless energy audits, studies in both real buildings and laboratory, cooperation with energy efficiency and climate policy makers, owners of buildings and project funders. The book explores all above mentioned factors that are part of a very complex system in which many actors have to make difficult decisions. The book tries to answer questions raised not only by the researchers, but also building professionals about material and technology selection, building owners and managers on energy efficiency project types, and energy efficiency policy tools for policy makers to reach the goals. The structure of this book starts with the description of the types of buildings and their energy consumption, followed by an overview on microclimate in buildings, building physics, evaluation of energy efficiency measures, energy efficiency of building envelope and engineering systems and finally giving an example of energy service contract. The book is intended for all those engaged in building energy efficiency issues, including researchers, building owners and managers, producers of materials and Technologies, construction industry professionals, and policy makers.
Atsauce Blumberga, A., Blumberga, D., Biseniece, E., Kamenders, A., Kašs, K., Vanaga, R., Žogla, G. Ēku energoefektivitāte: vakar, šodien un rīt. Rīga: RTU Izdevniecība, 2017. 352 lpp. ISBN 978-9934-10938-6.
ID 27311