Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Nolikums par maģistra darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu profesionālā maģistra studiju programmā “Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana”.

Publikācijas veids Citas grāmatas (tai skaitā skolu mācību grāmatas, populārzinātniskā literatūra, daiļliteratūra, vārdnīcas, enciklopēdijas u.c.)
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts budžeta finansējums izglītībai
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Nolikums par maģistra darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu profesionālā maģistra studiju programmā “Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana”.
Nosaukums angļu valodā The Regulations for the Development and Defence of Master Thesis in the Professional Master Study Program “Civil Construction and Real Estate Management"
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Pētniecības platforma Pilsētas un attīstība
Autori Ineta Geipele
Jānis Vanags
Kristīne Fedotova
Atslēgas vārdi maģistra darbs, maģistra darba kopsavilkums, atsauksme, recenzija
Anotācija Nolikums paredzēts maģistrantiem, kuri studē profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā „Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana”, lai nodrošinātu vienveidību maģistra darbu struktūrā, apjomā un noformējumā, kā arī maģistra darbu vadītājiem, recenzentiem un Valsts pārbaudījumu komisijas locekļiem. Nolikuma mērķis ir dot iespēju maģistrantiem savlaicīgi iepazīties ar maģistra darbam izvirzītajām prasībām, izstrādāšanas, noformēšanas un aizstāvēšanas kārtību.
Anotācija angļu valodā The Regulations are intended for Master students studying in the professional higher education Master study program “Civil Construction and Real Estate Management” in order to ensure uniformity in the structure, volume and presentation of Master thesis, as well as Master thesis supervisors, reviewers and State Examination Board members. The aim of the Regulations is to give students the opportunity to get acquainted with the requirements for the Master thesis, the procedure of its development, presentation and defense.
Hipersaite: http://buni.rtu.lv/bunii-katedras/ 
Atsauce Geipele, I., Vanags, J., Fedotova, K. Nolikums par maģistra darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu profesionālā maģistra studiju programmā “Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana”.. 1. Rīga: BUNI institūts, 2019. 29 lpp.
ID 29793