Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Nolikums bakalaura darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai profesionālā bakalaura studiju programmā "Nekustamā īpašuma pārvaldība”/(specializācijas virziens-nekustamā īpašuma vērtēšana)

Publikācijas veids Citas grāmatas (tai skaitā skolu mācību grāmatas, populārzinātniskā literatūra, daiļliteratūra, vārdnīcas, enciklopēdijas u.c.)
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts budžeta finansējums izglītībai
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Nolikums bakalaura darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai profesionālā bakalaura studiju programmā "Nekustamā īpašuma pārvaldība”/(specializācijas virziens-nekustamā īpašuma vērtēšana)
Nosaukums angļu valodā The Regulations for the Development and Defence of Bachelor's Thesis in the Professional Higher Education Bachelor Study Program “Real Estate Management” (Qualification - Real Property Valuation)
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Pētniecības platforma Pilsētas un attīstība
Autori Jānis Vanags
Sanda Geipele
Kristīne Fedotova
Atslēgas vārdi bakalaura darbs, atsauksme, recenzija
Anotācija Nolikums paredzēts bakalaurantiem, kuri studē profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Nekustamā īpašuma pārvaldība” (Specializācijas virziens - Nekustamā īpašuma vērtēšana), lai nodrošinātu vienveidību bakalaura darbu struktūrā, kā arī bakalaura darbu vadītājiem, recenzentiem un Valsts pārbaudījumu komisijas locekļiem. Nolikuma mērķis ir dot iespēju bakalaurantiem savlaicīgi iepazīties ar bakalaura darbam izvirzītajām prasībām, izstrādāšanas, noformēšanas un aizstāvēšanas kārtību.
Anotācija angļu valodā The Regulations are intended for ba students studying in the professional higher education Bachelor study program “Real Estate Management” (Qualification - Real Property Valuation) in order to ensure uniformity in the structure of Bachelor thesis, as well as Bachelor thesis supervisors, reviewers and State Examination Board members. The aim of the Regulations is to give students the opportunity to get acquainted with the requirements for the Bachelor thesis, the procedure of its development, presentation and defense.
Hipersaite: http://buni.rtu.lv/bunii-katedras/ 
Atsauce Vanags, J., Geipele, S., Fedotova, K. Nolikums bakalaura darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai profesionālā bakalaura studiju programmā "Nekustamā īpašuma pārvaldība”/(specializācijas virziens-nekustamā īpašuma vērtēšana). 1. Rīga: BUNI institūts, 2019. 33 lpp.
ID 29807