Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Pareto principa pielietojums inženiertehnisko izstrādājumu konstrukciju un dizaina novērtēšanā

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 26.10.2012 14:00, TMF, Ezermalas ielā 6k, 302 auditorijā.
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Pareto principa pielietojums inženiertehnisko izstrādājumu konstrukciju un dizaina novērtēšanā
Nosaukums angļu valodā Application of Pareto Principle in Engineering Product Design and Design Assessment
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.3. Mašīnbūve un mehānika
Autori Anita Geriņa-Ancāne
Atslēgas vārdi Pareto principle, Fuzzy logic, industrial design
Anotācija Promocijas darbs „Pareto principa pielietojums inženiertehnisko izstrādājumu konstrukciju un dizaina novērtēšanā” veltīts inovatīvai objekta metodikas izstrādei, lai atvieglotu jaunu inovatīvu inženiertehnisko izstrādājumu radīšanas procesu un to dizaina novērtēšanu. Tā nolūkam tiek pilnveidotas matemātiskās objektu analīzes, optimizācijas un sintēzes metodikas, modernizējot tās ar Pareto un Fuzzy vadības elementiem. Pirmajā nodaļā ir veikts literatūras apskats par dizaina lomu inženiertehniskajos risinājumos. Noskaidrota dizaina nozīmība Latvijas uzņēmumos, kā arī noskaidroti šķēršļi jaunu produktu izstrādei Latvijā. Ir apskatīts objekta dizaina projektēšanas pozitīvs piemērs. Otrajā nodaļā ir parādīts, ka izstrādājot jaunus produktus, jāņem vērā ne tikai produkta inovativitāte, patērētāju vēlmes, bet arī ražotāja tehnoloģiskās iespējas. Iegūtie literatūras apskata materiāli parāda, ka pasaulē ir izstrādāts milzum daudz metodoloģiju, pēc kurām vadīties, dizaina objekta novērtēšanā. Trešajā nodaļā ir komentēti un apspriesti: izplūdušās projektēšanas metodika, tās algoritmi, lēmumu pieņemšanas teorija un aspekti, reālu objektu analīzes un sintēzes uzdevumi ar faktoru analīzi. Ceturtajā nodaļā uz statistikas datu bāzes izstrādāta metodika komerciālā transporta līdzekļu automobiļu novērtējumam, kurā nav nepieciešama ekspertu kļūdas cenu noteikšanā. Parādīts, ka Fuzzy līknes labi sakrīt ar Pareto robežas nosacījumiem. Piektajā nodaļā izmantojot PC Crash automobiļu datubāzi, izstrādāta metodika automobiļu ekspertīzes veikšanai no pircēja viedokļa. Pielietota matemātiska novērtēšana (ranžēšana), lietojot normēšanu. Sestajā nodaļā izmantojot izplūdušos (Fuzzy) vadības elementus, ir izstrādāta jauna metodika, ko var izmantot dažādu veidu transporta sistēmu vadības sintēzei reālās ceļu situācijās. Septītajā nodaļā ir izstrādāta jauna metodika objektu formas optimizācijai, pielietojot diskrētus formas parametrus. Iegūti pirmie rezultāti transportlīdzekļu KMP (kontroles mērinstrumentu paneļa) modelēšanā un komponentu formas optimizācijā. Piedāvāti daži KMP dizaina risinājumi. Izdarīti secinājumi par izstrādāto metožu augstu efektivitāti.
Anotācija angļu valodā Promotion thesis “Application of Pareto Principle in Engineering Product Design and Design Assessment” is dedicated to the development of an innovative object method in order to facilitate the creation process of new innovative engineering products and the evaluation of their design. For this purpose mathematical object analyses, optimisation and synthesis methods are improved, complementing them with Pareto and Fuzzy Management elements. In Chapter One a survey of literature regarding the role of design in engineering solutions is carried out. The significance of design in Latvian enterprises, as well as obstacles for the development of new products in Latvia are ascertained. A positive example of object designing is considered. Chapter Two shows that in developing new products not only the innovative nature of products, but also technological possibilities of manufacturers should be taken into account. The materials obtained from the survey of literature show that very many methodologies have been developed in the world, which may be used as guidance in evaluating a design object. The following is commented upon and discussed in Chapter Three: fuzzy design method, its algorithms, decision-making theory and aspects, tasks of real object analysis and synthesis including factor analysis. In Chapter Four methodology for the evaluation of commercial transport automobiles is developed on the basis of statistical data base, which does not necessitate expert mistakes in determining prices. It is shown that Fuzzy curves coincide well with the conditions of Pareto boundary. In Chapter Five methodology for the performance of an expert-examination of automobiles from the point of view of buyer, using data base of PC Crash automobiles, is developed. Mathematical evaluation (ranking), using rating, is applied. In Chapter Six a new methodology is developed, using Fuzzy Management elements, which may be used for synthesis of management of different transport system types in actual road situations. In Chapter Seven a new method for optimization of object form is developed, applying discrete parameters of form. First results in automotive vehicle gage panel (GP) modelling and optimization of the component form are obtained. Different solutions for the design of dashboard are offered. Conclusions regarding high efficiency of the developed methods are drawn.
Atsauce Geriņa-Ancāne, Anita. Pareto principa pielietojums inženiertehnisko izstrādājumu konstrukciju un dizaina novērtēšanā. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2012. 118 lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 14019