Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Pozicionēšanas sistēmu dinamikas analīze

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 25.10.2013 14:00, RTU, Transporta un mašīnzinību fakultāte, Rīgā, Ezermalas ielā 6k, 302 auditorijā
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Pozicionēšanas sistēmu dinamikas analīze, vadības optimizācija un konstrukciju sintēze
Nosaukums angļu valodā Analysis of Dynamics of Positioning Systems, Optimal Control and Synthesis of Constructions
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.3. Mašīnbūve un mehānika
Autori Atis Vilkājs
Atslēgas vārdi Pozicionēšana, vadība, dinamika, sintēze, projektēšana, izstrāde, robots, ātrgaita.
Anotācija Tēmas aktualitāte ir saistīta ar ātras darbības mehatronisku pozicionēšanas sistēmu teorijas un konstrukciju izstrādāšanu, kuras atļauj automatizēt bioloģiskos testu un analīžu veikšanu, kas vairāk kārt (ap 10 reižu) palielina tehnoloģiskā procesa produktivitāti un aizstāj nogurdinošu cilvēka roku darbu 3-D kustībā. Darbā radīti principiāli jauni ātras darbības 2-D (divu dimensiju) un 3-D (trīs dimensiju) biočipu sistēmu robotizētus izpildmehānismi (aktuatorus), pilnveidojot mašīnu un mehānismu optimālās sintēzes teoriju pozicionēšanas jomā. Darba novitāte ietver pētījumus robotizēto izpildmehānismu sintēzes jomā (pozicionēšanā). Darbā tiek apskatīta pozicionēšanas sistēmu optimizācija, kur tiek analizētas ierobežotu spēku, ierobežotu fāzu koordinātu un jauktas vadības sistēmu optimizācijas. Darba praktiskais pielietojums ietver reālu robotizēto izpildmehānismu izgatavošanu un eksperimentālo pārbaudi. Daļa no pozicionēšanas robotiem pārdoti ASV, kā arī citās valstīs.
Anotācija angļu valodā The topicality of the theme is related to the development of the theory and constructions of high-speed mechatronic positioning systems, which allow to perform automated biological tests and analyses, which increase the productivity of technological process several times (about 10 times) and replace exhausting manual labour in 3D motion. In the dissertation is developed principle new high-speed 2D (two dimensional) and 3D (three dimensional) robotic executive mechanisms of biochip systems (actuators) and improve the theory for the optimal synthesis of machines and mechanisms in the field of the positioning theory. The novelty of the research comprises the studies in the field of the synthesis of robotic executive mechanisms (in positioning). The work deals with the optimisation of positioning systems, where the optimisations of limited force, limited phase coordinates and mixed-type control systems have been analysed. The practical application of the research comprises the creation of real robotic executive mechanisms and their experimental testing. The number of positioning robots has been sold in USA and other countries as well.
Atsauce Vilkājs, Atis. Pozicionēšanas sistēmu dinamikas analīze, vadības optimizācija un konstrukciju sintēze. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2013. 107 lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 16692