Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Refleksiju rosinošas ePortfolio sistēmas izveide studējošo kompetenču pilnveidošanai

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 21.05.2014 16:30, RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte, Tālmācības Studiju centrs; Rīga, Āzenes iela 16, telpa Nr.402
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Refleksiju rosinošas ePortfolio sistēmas izveide studējošo kompetenču pilnveidošanai
Nosaukums angļu valodā Development of the Reflection Stimulating ePortfolio System to Enhance Learners Competences
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Aleksandrs Gorbunovs
Atslēgas vārdi Assessment; Competence development; Data model; ePortfolio; Information system; Living Lab; Scaffoldings; Validation; Verification
Anotācija Aleksandra Gorbunova promocijas darbs „Refleksiju rosinošas ePortfolio sistēmas izveide studējošo kompetenču pilnveidošanai” izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un Telekomunikācijas fakultātes Tālmācības studiju centrā doktorantūras programmas „E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība” ietvaros kā transdisciplinārs pētījums informācijas tehnoloģiju apakšnozarē inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai. Šis promocijas darbs ir uzrakstīts uz 211 lapām, tajā ietverti 36 attēli un 12 tabulas, kā arī 36 pielikumi. Šī promocijas darba pētījumu veikšanai izmantoti 208 literatūras avoti. Promocijas darbā izvirzīto pētījumu mērķis ir izstrādāt refleksiju rosinošu ePortfolio sistēmu, kura apvienotu sevī tādu tehnoloģisko un izglītojošo aspektu kopumu, kas spētu sekmēt tās lietotāju veikuma uzlabošanos. Šī mērķa sasniegšanai tika veikta aktuālo pētījumu rezultātu un uzskatu, kā arī pieejamo literatūras avotu apkopošana un analīze ePortfolio un refleksiju rosinošu informācijas sistēmu jomā, izstrādāts eksperimentālās ePortfolio sistēmas algoritmiskais modelis, divi prototipi, īstenota ePortfolio sistēmas prototipu validēšana un aprobācija ar datu iegūšanu, sistematizēšanu, apkopošanu un novērtēšanu saistībā ar ePortfolio sistēmas lietotāju aktivitāšu un sasniegumu rezultātiem. Pētījumu gaitā tika rastas atbildes uz aktualizētajiem mērķiem un uzdevumiem, kā arī gūti apstiprinājumi izvirzītajām tēzēm. Tā, izstrādātais algoritmiskais modelis nodrošina refleksiju rosinošas ePortfolio sistēmas izveidi un funkcionēšanu, kas tieši un pozitīvi ietekmē šīs informācijas sistēmas lietotāju gala sasniegumus. Pētījumu gaitā iegūtie rezultāti apstiprināja gaidas par izstrādātās eksperimentālās ePortfolio sistēmas efektivitāti. Pierādījās, ka piedāvātā ePortfolio sistēma, aktivitātes tās ietvaros, sniedz tiešu ietekmi uz sistēmas lietotāju kompetenču līmeņu izaugsmi, sekmē studējošo refleksijas spēju attīstību, kā arī ePortfolio sistēmai ir pozitīva ietekme uz tās lietotāju veikumu arī ārpus šīs informācijas sistēmas. Turklāt promocijas darba izstrādes gaitā tika panākts iepriekš šiem pētījumiem neizvirzīts mērķis. Proti, ieviešot šo sistēmu, attiecīgajā kursā iesaistītajiem pasniedzējiem izbrīvējas papildus laika resursi, kurus var veltīt problemātiskākajiem audzēkņiem un konsultācijām, kā arī papildus studiju aktivitāšu īstenošanai kursa ietvaros. Promocijas darba noslēgumā sniegtas arī rekomendācijas ePortfolio sistēmas ieviešanai citās izglītības iestādēs.
Anotācija angļu valodā The dissertation „Development of the Reflection Stimulating ePortfolio System to Enhance Learners Competences” is worked out and submitted by Aleksandrs Gorbunovs in fulfilment for the doctoral degree in engineering sciences in the doctoral program „e-Studies Technology and Management” as the trans-disciplinary research in the sub-sector of information technology at the Distance Education Study Centre, Faculty of Electronics and Telecommunications of Riga Technical University. This dissertation consists of 211 pages of the text and includes 36 figures, 12 tables, 36 appendixes, and 208 pages large bibliography. The purpose of the dissertation is to develop reflection stimulating ePortfolio system which would merge a scope of technological and educational aspects to facilitate system users’ better achievements. To accomplish research objectives, the actual research directions in the ePortfolio system area were investigated and available scholarly literature review and analysis was done, experimental ePortfolio system algorithmic model and two prototypes were developed and approbated, users’ system activities data were got, retrieved, systematized, collected and analysed against learners achieved results and learning outcomes. The answers on actualized research objectives and tasks were found, and the approvals of activated thesis were acquired. Thus, developed algorithmic model ensures the formation and functioning of the reflection stimulating ePortfolio system which has direct positive impact on students’ competence development, achievements and learning outcomes. Expectations regarding efficiency of developed experimental ePortfolio system were confirmed. It was proved that this system, i.e. activities within it, has direct impact also on enhancement of learners’ critical thinking and reflection skills. Activities within the system have also the impact on their results outside this system which are much better than in the cases when students do not use it. Besides, the research has facilitated accomplishing the purpose which was not set as the research objective – it was found that the implementation of this system released time resources for course tutors to devote them for consultancy, more problematical course issues, and realization of extra supportive activities within the course. Corresponding recommendations regarding possible further implementation of developed experimental ePortfolio system in other educational organisations are supplied as well.
Atsauce Gorbunovs, Aleksandrs. Refleksiju rosinošas ePortfolio sistēmas izveide studējošo kompetenču pilnveidošanai. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2014. 211 lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 18166