Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Cylindrical Cell Based Refractometer and Its Applications Methodology

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 30.06.2015 15:00, RTU, Transporta un mašīnzinību fakultātē, Ezermalas ielā 6, 405. auditorijā
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Cylindrical Cell Based Refractometer and Its Applications Methodology
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.3. Mašīnbūve un mehānika
Autori Dmitrijs Merkulovs
Atslēgas vārdi refrakcijas indekss, refraktometrs, optiskais elements, lāzers
Anotācija Šis darbs veltīts jauna veida refraktometra izstrādei un tā praktiskās pielietošanas metodoloģijai. Pēdējos gados pieaug pieprasījums pēc precīzas un operatīvas dažādu šķīdumu komponenšu koncentrācijas noteikšanas, pielietojot refrakcijas indeksa (RI) mērījumus ķīmiskos un fizikālos pētījumos, pārtikas ražošanas tehnoloģijā, materiālu apstrādē, medicīniskajā diagnostikā, apkārtējās vides piesārņojumu mērīšanā, sabiedrības drošības nodrošināšanā un daudzās citās sfērās. Cilindriskās šūnas refraktometriem tika izstrādāts jauns fizikāls RI mērījumu paņēmiems. Darbā piedāvāta jauna pieeja refraktometra atskaites punkta noteikšanai, tādējādi uzlabojot mērījumu rezultātu nolasīšanas viennozīmīgumu. Izstrādāta jaunā refraktometra kalibrēšanas metodika un metodoloģija šķīdumu sastāva mērīšanai. Pirmo reizi cilindriskās šūnas refraktometriem tika ievērojami uzlabota mērījumu izšķirtspēja, sasniedzot 10-5 RI un teorētiski pierādīta iespēja panākt mērījumu izšķirtspēju līdz 10-7 RI . Disertācija sastāv no ievada, 4 nodaļām, secinājumiem un tā ir uzrakstīta uz 118 lapām, satur 52 zīmējumus, 9 tabulas, 116 atsauces un 10 papildinājumus. Darbs ir uzrakstīts angļu valodā.
Atsauce Merkulovs, Dmitrijs. Cylindrical Cell Based Refractometer and Its Applications Methodology. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2015. 118 lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 20445